வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் நேதாஜி மக்கள் கட்சியில் என்.ஆர்.ஐ அணி உறுப்பினராக பதிவு செய்துள்ளீர்கள் நன்றி!!!

உங்கள் ஆன்லைன் NMK உறுப்பினர் அட்டையை கீழே கண்டறியவும்

இணையவழி என் ஆர் ஐ உறுப்பினர் அட்டை

Image Display
Dynamic Image

Name

Age

Gender

Country

Date of Joining

Membership ID

15/07/2024

Z1520241124

இணையவழி என் ஆர் ஐ உறுப்பினர் அட்டை

Name

Age

Gender

Country

Date of Joining

Membership ID

15/07/2024

Z1520241124

படிவத்தில் நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்ட தகவலின் அடிப்படையில் இந்த உறுப்பினர் அட்டை உருவாக்கப்பட்டது. இந்த தகவல் தவறானது என கண்டறியப்பட்டால், கட்சி மேற்கொள்ளும் எந்த நடவடிக்கைக்கும் நீங்கள் பொறுப்பாவீர்கள்