வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் நேதாஜி மக்கள் கட்சியில் ஐ.டி அணி உறுப்பினராக பதிவு செய்துள்ளீர்கள் நன்றி!!!

உங்கள் ஆன்லைன் NMK உறுப்பினர் அட்டையை கீழே கண்டறியவும்

இணையவழி ஐ.டி அணி உறுப்பினர் அட்டை

Name

Age

Gender

Voter ID No

Date of Joining

Membership ID

15/06/2024

Z152024746

படிவத்தில் நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்ட தகவலின் அடிப்படையில் இந்த உறுப்பினர் அட்டை உருவாக்கப்பட்டது. இந்த தகவல் தவறானது என கண்டறியப்பட்டால், கட்சி மேற்கொள்ளும் எந்த நடவடிக்கைக்கும் நீங்கள் பொறுப்பாவீர்கள்